Dosar

IMPORTANT: începând cu sesiunea de admitere din septembrie 2016, candidaţii la concursul de admitere NU mai trebuie să depună copii legalizate ale diplomelor şi ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către secretariatul Institutului.

Pentru înscriere la admitere, candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de email și numărul de telefon, cu următoarele documente:

a) Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta)  –  în original şi în copie simplă (originalul diplomei se reține la dosarul studentului);

Notă: Pentru candidații care sunt studenți în ciclul de studii universitare de licență la o altă facultate, este necesară diploma de bacalaureat în copie simplă (care să conțină ștampila CONFORM CU ORIGINALUL și semnătura secretariatului de resort) și o adeverință de student în care se precizează că diploma de bacalaureat în original se află la dosarul de student.

Absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverinţa-tip în original, eliberată de către liceu, care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Diploma de bacalaureat în original va fi depusă cel târziu în prima zi a anului universitar.

Candidații, cetățeni români, care au efectuat și absolvit studiile liceale în altă țară vor prezenta la admitere atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat / adverința de echivalare emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice – CNRED, în original, însoțit de diploma de bacalaureat, în original și foaia matricolă din liceu în original.

b) Foaia matricolă din liceu – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

c) Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, ambele în copie legalizată – pentru candidaţii care au absolvit deja o facultate şi doresc să urmeze o a doua facultate sau adeverința de licență în copie legalizată pentru absolvenții studiilor de licență din promoția 2016;

d) Certificatul de naştere – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

e) Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

f) Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (dacă este cazul) – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

g) Cartea de identitate – în copie simplă;

h) Adeverinţa medicală în original, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru a urma studii superioare, eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere;

i) Declarație pe proprie răspundere (formular tip), conform căreia candidatul nu urmează mai mult de două programe de studii de licență concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă;

j) Două recomandări. Vă rugăm să descărcați formularul de aici. Recomandările pot fi trimise direct de către cel care face recomandarea prin email la adresa tas@institutadventist.ro (cu specificația: în atenția comisiei de admitere) sau  înmânate candidatului în plicuri închise, semnate şi datate pe suprafaţa unde se lipeşte plicul. (Acestea pot fi obţinute de la: cadre didactice, persoane din conducerea unităţii unde lucrează sau au lucrat candidaţii, persoane din conducerea parohiei/bisericii pe care o frecventează/unde este membru candidatul, alte persoane care pot da referinţe relevante despre candidat.)

k) Trei fotografii ¾ – recente, color, pe hârtie fotografică;

l) Dovada achitării taxei de admitere  45 Ron (Chitanța sau OP);

m) Cerere de înscriere la admitere (formularul ITA-ADM-01 se va ridica de la secretariat în momentul înscrierii);

n) Fişa tip de înscriere la admitere (formularul ITA-ADM-02 se va ridica de la secretariat în momentul înscrierii);

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale pot depune o cerere în care să solicite susţinerea examenului de admitere în limba maternă; se vor preciza disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscrieri.

După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, întru-un timp util.

Se acordă scutirea privind taxa de admitere pentru candidații care prezintă la admitere unul din  următoarele documente:

  1. Copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  2. Adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

Angajații și copii angajaților Institutului Teologic Adventist, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiți de plata taxei de admitere. Scutirea se face în baza actelor doveditoare.